روز شیـــراز


شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم        عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است
 
۱۵ اردیبهشت ماه، روز شیراز  گرامی باد.