روز جهانی کارگر


یازدهم اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر گرامی باد.