همایش شناخت و مدیریت آزمایش های طبیعی و غیر طبیعی دوران بارداری و قبل از آن


همایش شناخت و مدیریت آزمایش های طبیعی و غیر طبیعی دوران بارداری و قبل از آن
 
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۹۸
 
ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶
 
بیمارستان کوثر-طبقه هفتم