اهدا کمک جامعه پزشکی به سیل زدگان


همکارگرامی، به دنبال وقوع سیل در کشور و آسيب به هموطنان عزیز نظام پزشکی شیراز ضمن ابراز همدردی،ازجامعه نوع دوست و فرهيخته پزشكي خواهشمنداست كمكهاي نقدی خودرابه
حساب ملت سازمان 8236721034
شماره کارت 6104337666575921
وکمکهای غیرنقدی رابه محل جمع آوری درسازمان ارائه نمایند