ساعات کاری سازمان نظام پزشکی شیراز در روزهای اداری ایام نوروز