گالری های 'خرداد'سال 98

همایش آموزه های مالیاتی
جلسه با معاونین اداره کل مالیات و آغاز طرح تکمیل اظهارنامه های مالیاتی جامعه پزشکی

گالری های 'خرداد'سال 97

جلسه با مسئولین بانک مهر اقتصاد
تکمیل اظهارنامه های مالیاتی در سازمان
جلسه با نمایندگان انجمن درمانگاه های خصوصی و انجمن پزشکان عمومی