گالری های 'خرداد'سال 97

خطا! گالری با این مشخصات یافت نشد.

گالری های 'خرداد'سال 98

جلسه با نمایندگان انجمن درمانگاه های خصوصی و انجمن پزشکان عمومی
تکمیل اظهارنامه های مالیاتی در سازمان
جلسه با مسئولین بانک مهر اقتصاد