گالری های 'اردیبهشت'

تجلیل از هیئت های انتظامی نظام پزشکی شیراز
جلسه سازمان نظام پزشکی با روسای انجمن ها با حضور دکتر بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
همایش گرامیداشت روز دندانپزشک
همایش قلب شیراز
همایش پاتولوژی و هماتولوژی شیراز
همایش سکسولوژی
همایش مالیات